679 252 083 josep.duran@udg.edu

P2: La Muralla

Segona parada

La Muralla

Les muralles tenen una missió defensiva. El seu disseny i els materials que les formen han de ser resistents; aquesta és la seva funció. Generalment, s’utilitzen materials que són a l’abast o que es poden treballar bé. Aquest és el cas de les muralles medievals de Girona.

Estan formades, sobretot, per roques calcàries (les que hi ha majoritàriament al voltant de Girona, juntament amb sorrenques) i fragments de maons, unides mitjançant ciment o calç, segons l’època de construcció. En aquest punt es poden observar tots aquests materials.

La roca calcària té com a composició química majoritària el carbonat de calci (CaCO3) i, en el cas de l’anomenada pedra de Girona, sovint conté petits organismes marins com els nummulits, que indica que aquestes roques es van formar en un ambient marí.

Els carbonats reaccionen amb àcids diluïts per donar lloc a diòxid de carboni i la sal de calci corresponent. Aquest procés cal tenir-lo present ja que ajuda a la meteorització química de les roques.

CaCO3 + 2 HCl —> H2O + CaCl2 (aq) + CO2

En determinats indrets s’hi veuen maons o fragments que omplen petits forats. Aquests materials es fan a partir de les argiles, la utilització de les quals ha tingut lloc des de temps ancestrals, ja que és la matèria primera amb què es fabriquen ceràmiques, gerros, olles, cassoles, així com molts materials de construcció.

Des d’aquest punt es poden veure diversos teulats de tipus modernista, amb teules esmaltades majoritàriament de color verd o groc.

Els diferents materials que formen la muralla estan units per una matriu o ciment. Aquest material ha anat evolucionant en el temps, tot i que la seva utilització és molt antiga. Per exemple, els romans utilitzaven una barreja de calç i pols de rajola o cendres volcàniques, que amb aigua donava lloc a un ciment hidràulic (que s’endureix amb el temps). Sovint aquesta mescla contenia també sorra o petites roques per augmentar el volum i la resistència.

Els segles XVIII i XIX es va produir un canvi a causa de dos descobriments que van permetre la fabricació d’un ciment hidràulic fort, dur i que no es desintegrava en l’aigua. Aquests descobriments van portar a la fabricació del ciment pòrtland, material bàsic en la fabricació de formigó (barrejat amb pedres i sorra), morter (barrejat amb sorra fina) i estuc (barrejat amb guix).

Ho sabies?

El marbre és una roca que té la mateixa composició química que la roca calcària, és a dir, majoritàriament carbonat de calci. El seu aspecte és diferent perquè s’ha format en unes condicions diferents, sobretot sota una pressió més elevada. El marbre ha estat molt utilitzat com a pedrís de cuina atesa la seva facilitat per ser tallat en làmines i també per la seva bellesa, sobretot un cop polit. Progressivament aquesta roca ha anat deixant pas a altres materials, com el granit i el gres.

El factor econòmic hi té a veure: anys enrere era més fàcil obtenir i treballar el marbre, però té alguns inconvenients. Reacciona amb àcids i es taca fàcilment perquè és força porós. A la cuina, de forma habitual, s’utilitzen alguns àcids que poden tacar el marbre. El suc de llimona conté àcid ascòrbic (vitamina c), i el vinagre, àcid acètic; dos enemics del carbonat de calci.