Òxid de ferro

L’oxidació del ferro és un procés electroquímic que comença amb una transferència d’electrons des del ferro cap a l’oxigen.

O2 + 4 e- + 2 H2O —> 4 OH-

Aquest procés és afavorit per presència d’aigua (la qual és crucial per a la formació del rovell) i accelerat per presència d’electròlits (sals). Per això el procés d’oxidació d peces de ferro és molt afavorit en zones de la costa, per la presència d’aire humit i amarat de sals.

Peça de ferro oxidada

Com que es formen anions hiroxil (OH-), aquest procés també es veu afectat per la presència d’àcid, essent el procés de corrosió del ferro per l’oxigen accelerat a pH baixos. Els electrons necessaris per a la reacció anterior provenen de l’oxidació del ferro(0) a ferro(II):

Fe —> Fe2+ + 2 e-

Seguidament tenen lloc les següents reaccions fins a la formació del rovell (consisteix en oxids de ferro(III) hidratats (Fe2O3·nH2O), oxo-hidròxid de ferro(III) (FeO(OH)), i hidròxid de ferro(III) (Fe(OH)3)):

4 Fe2+ + O2 —> 4 Fe3+ + 2 O2-

Fe2+ + 2 H2O —> Fe(OH)2 + 2 H+

Fe3+ + 3 H2O —> Fe(OH)3 + 3 H+

Com que el rovell ocupa més volum que la massa original de ferro, la seva aparició pot causar l’aparició de clivelles i, si el procés segueix, s’arriba fins al trencament de la peça de ferro.

Procés d'oxidació del ferro


Tancar